Privatnost podataka

Kop BnB – Izjava o zaštiti privatnosti podataka

0. Izmene ove Izjave o zaštiti privatnosti

Kop BnB može, po potrebi, da izmeni ovu Izjavu o zaštiti privatnosti. Ova Izjava o zaštiti privatnosti promenjena je od poslednjeg ažuriranja 25. septembra 2018. godine.

Kop BnB zadržava pravo da, po potrebi, izmeni ovu Izjavu o zaštiti privatnosti, na primer, radi usaglašavanja sa izmenama zakona, propisa, praksi i procedura kompanije Kop BnB ili zahtevima nadzornih organa.

U tom slučaju, Kop BnB će obavestiti pojedince na koje utiče odluka kompanije Kop BnB o materijalnim izmenama ove Izjave o zaštiti privatnosti. Kop BnB će objavljivati nove verzije na odgovarajućim internim i eksternim veb sajtovima. Glavne izmene i razlozi za izmene između trenutne verzije ove Izjave o zaštiti privatnosti i prethodne verzije od 25. septembra 2018. godine su sledeće:

– bliže određivanje naših aktivnosti obrade i deljenja podataka i vrsta obrađenih informacija radi veće jasnoće

– izmene kojima se uzimaju u obzir novi regulatorni zahtevi koji potiču od GDPR (Opšta uredba EU o zaštiti podataka o ličnosti).

1. Svrha ove Izjave o zaštiti privatnosti

Kop BnB je posvećen zaštiti vaše privatnosti i vaših ličnih podataka. Ova Izjava o zaštiti privatnosti obaveštava vas o našim praksama zaštite privatnosti i tome kako se štite vaši lični podaci. Pročitajte je pre pristupanja digitalnom sadržaju kompanije Kop BnB.

Kop BnB naročito podržava osnovna prava na zaštitu privatnosti i podataka o ličnosti kao i usaglašenost sa nacionalnim i međunarodnim zakonima o zaštiti privatnosti.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti opisuje kako Kop BnB obrađuje i štiti lične podatke pojedinaca koji koriste naše veb sajtove i drugi digitalni sadržaj, kao i u kontekstu naših poslovnih aktivnosti van mreže.

Kop BnB je usvojio interne Globalne smernice o zaštiti privatnosti podataka koje važe za sva naša zavisna društva za prikupljanje, obradu, korišćenje, širenje, prenošenje i skladištenje ličnih podataka. Njima se uspostavljaju opšta pravila za sva naša zavisna društva u svim zemljama i imaju za cilj obezbeđivanje visokog nivoa zaštite ličnih podataka u okviru kompanije Kop BnB.

Kop BnB je takođe sačinio ovu Izjavu o zaštiti privatnosti kao eksternu publikaciju naših Obavezujućih korporativnih pravila (engl. Binding Corporate Rules; „BCR“) odobrenih od strane nadzornih organa za zaštitu podataka Evropske unije u novembru 2012. radi obrade ličnih podataka iz Evropskog ekonomskog prostora (EEP) u svojstvu kompanije koja upravlja podacima. U okviru Obavezujućih korporativnih pravila Kop BnB poštujemo i uzimamo u obzir glavna načela pravila zaštite podataka EU budući da se naše sedište nalazi u Evropskoj uniji.

2. Koji je obim ove Izjave o zaštiti privatnosti? Ko je zadužen za obradu podataka?

Ova Izjava o zaštiti podataka primenjuje se na sva zavisna društva i digitalni sadržaj kompanije Kop BnB, osim ako nisu izdati posebna izjava o zaštiti privatnosti ili obaveštenje o zaštiti privatnosti koji je dopunjuju ili zamenjuju. Proverite izjave o privatnosti koje su vam dostupne za svaki digitalni sadržaj.

Kop BnB je globalna kompanija, sa prekograničnim pravnim subjektima, poslovnim procesima, upravljačkim organizacijama i infrastrukturom sistema. Izjava o zaštiti privatnosti primenjuje se na sve aktivnosti obrade podataka kompanije Kop BnB koje vrše naša zavisna društva u punom vlasništvu, uključujući ponude proizvoda i usluga i digitalni sadržaj (npr. veb sajtovi, aplikacije, uputstva, e-obuke, biltene, oglašavanje, komunikaciju). Međutim, ona može biti dopunjena detaljnijim obaveštenjem/izjavom/smernicama o zaštiti privatnosti („izjava“) ili čak zamenjena drugom izjavom specifičnom za određeni program, proizvod, uslugu, sadržaj ili subjekat kompanije Kop BnB. Važno je da pročitate izjave koje su vam dostupne radi vašeg potpunog informisanja.

Kompanije koje upravljaju podacima aktivnosti obrade podataka su zavisna društva kompanije Kop BnB koja su utvrdila sredstva i svrhu obrade podataka. Mogu se razlikovati od slučaja do slučaja. U mnogim slučajevima, Kop BnB , Jovana Rajica 5e, Beograd, sedište kompanije Kop BnB, predstavlja kompaniju koja upravlja globalnim aktivnostima obrade podataka, uključujući veb sajt https://www.kopaonik-apartmani.com.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti obavezuje sva zavisna društva u punom vlasništvu kompanije Kop BnB i njihove zaposlene.

Bilo koja narudžbina koju izvršite na mreži takođe podleže odredbama i uslovima navedenim na odgovarajućim sajtovima. Morate da ih pročitate.

3. Zašto prikupljamo i koristimo lične podatke?

Koristimo vaše lične podatke u različite svrhe uključujući izvršenje vaših narudžbina i zahteva, upravljanje našim odnosom, sprovođenje anketa, poboljšanje naših proizvoda, usluga, sadržaja na mreži, kao i vašeg korisničkog putovanja, upravljanje vašim nalogom i programima kojima pristupite, analiziranje aktivnosti na našim veb sajtovima, sprovođenje naših marketinških aktivnosti, pružanje kontekstualizovanog i ciljanog oglašavanja, staranje o bezbednosti naših aktivnosti, zaštitu od prevare i u opštem smislu, obavljanje naših poslovnih aktivnosti.

Naš primarni cilj kod prikupljanja podataka je pružanje vrhunskih usluga i neometanog, efikasnog i personalizovanog iskustva našim korisnicima tokom korišćenja našeg digitalnog sadržaja.

Kop BnB prikuplja lične podatke u sledeće svrhe:

– Radi isporuke narudžbina proizvoda, usluga i digitalnog sadržaja. Prikupljamo ove podatke da bismo isporučili vašu narudžbinu, prikupili uplatu, komunicirali sa vama o statusu vaše narudžbine i u svrhu upravljanja ugovorom.

– Radi obrađivanja prijava za posao od strane kandidata.

– Radi odgovaranja na vaše zahteve za informacijama. Ako nam se obratite, čuvamo evidenciju o vašoj korespondenciji ili komentarima, uključujući lične podatke, u datoteci posebno namenjenoj vama. Ove podatke koristimo da bismo vam pružili bolje usluge u slučaju da ponovo kontaktirate sa nama.

– Da bismo vam obezbedili tehničku podršku koju tražite od nas. Lični podaci su neophodni da bismo identifikovali vaše sisteme, razumeli konfiguraciju proizvoda, dijagnostikovali vaša pitanja i obezbedili rešenja.

– U svrhu upravljanja odnosom. Obuhvata komunikaciju sa vama o proizvodima, uslugama i digitalnom sadržaju koji ste pribavili da bi se obezbedilo da ih koristite na najbolji način, uključujući putem e-pošte i biltena. Na primer, podaci o lokaciji mogu da se koriste da bi se predložili izvori proizvoda ili podrške u vašoj blizini.

– Radi sprovođenja upitnika i anketa. Prikupljamo lične podatke od pojedinaca koji dobrovoljno odgovaraju na upitnike ili učestvuju u anketama. Koristimo ove podatke da bismo vas bolje upoznali, izmerili zadovoljstvo i poboljšali naše proizvode, usluge i digitalni sadržaj.

– Da bismo poboljšali naše proizvode, usluge i digitalni sadržaj; na primer, analiziramo korišćenje naših aplikacija i sajtova da bismo utvrdili područja i funkcije sa kojima korisnici imaju poteškoća i ponovo ih dizajniramo.

– Da bismo saznali o vašoj aktivnosti pregledanja i pretraživanja. Prikupljamo određene lične podatke kada posetite naš digitalni sadržaj ili kliknete na veze ka našim proizvodima i uslugama. Prikupljamo ove podatke da bismo poboljšali vaše korisničko iskustvo za vaše sledeće posete (npr. izbor zemlje ili sadržaj usmeren na profil), pomogli da sajtovi funkcionišu efikasnije, prikupili šire demografske podatke radi analiziranja aktivnosti i učinka sajtova i procenili delotvornost našeg oglašavanja. Možemo da koristimo kolačiće i druge identifikatore ili slične tehnologije (u daljem tekstu „Kolačići“) da bismo pribavili podatke o veb sajtu koji ih je prosledio, tipu korišćenog pregledača, pregledanom sadržaju kao i vremenu i datumu vašeg pristupa digitalnom sadržaju. Možete da pročitate naše Obaveštenje o kolačićima za više informacija o tome kako koristimo kolačiće i koje su vaše opcije za upravljanje kolačićima (pogledajte naše Obaveštenje o kolačićima).

– Da bismo upravljali vašim nalogom. Kada se registrujete, koristimo vaše lične podatke da bismo vam odobrili pristup digitalnom sadržaju i našim uslugama, potvrdili vaš identitet i vršili interakciju sa vama o tome.

– Da bismo sprovodili naše promotivne programe i aktivnosti: prikupljamo lične podatke od vas kad se priključite promotivnom ili nagradnom programu ili aktivnosti. Koristimo ove podatke da bismo sproveli program ili aktivnost, poslali vam relevantne e-poruke o programu ili aktivnosti, obavestili pobednike i učinili listu pobednika javno dostupnom u skladu sa važećim propisima i zakonima.

– Da bismo vam mi (uključujući naša zavisna društva) i odabrane treće strane slali marketinške informacije poštom, faksom, telefonom, tekstualnim porukama, e-poštom i elektronskim vidovima komunikacije o promocijama, novostima i novim proizvodima ili uslugama za koje smatramo da mogu da vas interesuju u skladu sa važećim zahtevima za davanje i odbijanje saglasnosti.

– Da bismo vam, putem pridruženih prozora, reklamnih natpisa, video klipova, e-poruka i bilo kog drugog formata oglašavanja, pružili određena saopštenja i/ili ciljano oglašavanje o našim proizvodima i uslugama (ili naših zavisnih društava). Na primer:
• možemo da vam pružimo kontekstualno oglašavanje ili drugi sadržaj na osnovu sadržaja posećene veb stranice ili drugih informacija koje imamo o vama kada pregledate naš digitalni sadržaj;

• možemo da prikupljamo informacije o vašem korišćenju digitalnog sadržaja i usluga putem upotrebe kolačića da bismo vam pružili ciljano oglašavanje putem e-pošte ili reklamnih natpisa/pridruženih prozora ili u drugom formatu kada posetite:
• digitalni sadržaj; i takođe

• veb sajtova ili aplikacija trećih strana koje nemaju vezu ka našem digitalnom sadržaju. Oglašavanje na ovim veb sajtovima trećih strana može da obuhvata oglašavanje o kompaniji Kop BnB.

Možemo, na primer, da koristimo podatke o lokaciji da bismo vas obavestili o lokalnim promocijama i aktivnostima. Pročitajte naše Obaveštenje o kolačićima za više informacija o korišćenju kolačića i vašim opcijama za upravljanje njima.

– Da bismo kombinovali podatke pribavljene na mreži i podatke koje smo o vama prikupili van mreže da bismo kreirali vaš profil koji možemo da koristimo da bismo vam pružali personalizovane usluge. Na primer, korisnik za kojeg smatramo da je električar (zahvaljujući pre svega podacima pruženim u trenutku registracije i drugim informacijama pribavljenim od izvora treće strane) može da vidi oglašavanje povezano sa električnim pomoćnim alatkama u okviru digitalnog sadržaja i/ili veb sajtova i aplikacija trećih strana koje korisnik koji je specijalizovan za drugu oblast povezanu sa energetikom neće videti. Slično tome, korisnici mogu da vide različit sadržaj u okviru digitalnog sadržaja ili primaju različite e-poruke koje sadrže različite reklame ili kvizove. Takođe možemo da koristimo kolačiće da bismo geografski ciljali korisnike.

– Da bismo osigurali bezbednost naših proizvoda, usluga i digitalnog sadržaja, naših aktivnosti i bezbednost drugih, radi zaštite od prevare i usaglašenosti sa našim odredbama i uslovima i ovom Izjavom o zaštiti privatnosti. Takođe možemo da istražujemo moguća kršenja.

– Da bismo omogućili naše poslovanje ili upravljali njime, recimo u svrhu kontrole kvaliteta i konsolidovanog izveštavanja.

– Da bismo pružili podršku korporativnim transakcijama ili reorganizacijama u koje je uključen Kop BnB.

– Radi kontinuiteta poslovanja i oporavka od katastrofe.

– Da bismo bili usaglašeni sa zakonskim obavezama kojima podležemo. Na primer računovodstvene i poreske obaveze.

– U bilo koju drugu svrhu koja vam je na drugi način saopštena.

4. Koju vrstu ličnih podataka obrađujemo?

Kop BnB obrađuje različite vrste ličnih podataka uključujući informacije koje se odnose na identitet i kontakt, informacije vezane za profesiju, informacije o vašim željenim opcijama, vašoj interakciji sa nama, informacije vezane za finansije, informacije o saobraćaju na mreži i sadržaj koji nam vi date. U većini slučajeva ove informacije dobijaju se od vas. 

Lične informacije (takođe nazvane i lični podaci) predstavljaju sve informacije povezane sa identifikovanim ili licem koje može da se identifikuje. Lice koje može da se identifikuje je ono lice koje može da se identifikuje, neposredno ili posredno, naročito upućivanjem na identifikator ili na jedan ili više faktora specifičnih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet.

Vrste ličnih informacija koje obrađujemo o vama mogu da obuhvataju:
• informacije koje se odnose na identitet i kontakt, kao što su ime i prezime, naziv kompanije, adresa e-pošte, broj telefona, fotografija, opseg starosti, kontakt adrese

• informacije povezane sa profesijom, kao što su vrsta klijenta, poslovna funkcija, naziv radnog mesta, ovlašćenje za kupovinu, vremenski okvir za kupovinu; pribavljanje i korišćenje proizvoda, usluga i digitalnog sadržaja kompanije Kop BnB, ili ako ste kandidat za posao, istorijat vašeg obrazovanja, profesionalno i radno iskustvo

• vaše željene opcije kao što su željene opcije u pogledu proizvoda i usluga, željene opcije u pogledu kontakta, željene opcije u pogledu marketinga, i vaša interesovanja kao kandidata za posao

• vašu interakciju sa nama kao što su upiti, narudžbine, reklamacije, odgovori na ankete

• informacije povezane sa finansijama kao što su podaci bankovnog računa, informacije o kreditnoj kartici

• podatke o saobraćaju na mreži kao što su IP adresa, identifikatori uređaja i sistema, vaš korisnički ID i lozinka za Kop BnB, podaci za prijavljivanje, veb sajt koji prosleđuje, tip korišćenog pregledača, pregledani sadržaj i lokacija na osnovu vaše IP adrese ili informacija prenetih sa vašeg mobilnog uređaja.

• sadržaj koji ste pružili putem foruma na mreži ili drugačije (videti odeljak 5 „vaš sadržaj“ u nastavku).

Od vas će se tražiti da pružite određene lične informacije da biste imali koristi od digitalnog sadržaja. To ćemo navesti u zavisnosti od slučaja. Ako ne pružite ove informacije, nećete moći da uživate u svim ili nekim delovima takvog digitalnog sadržaja.

Ovom Izjavom o zaštiti privatnosti nisu obuhvaćene lične informacije koje su pružene anonimno, tj. ako se lica više ne mogu identifikovati ili mogu da se identifikuju samo uz neproporcionalno utrošeno vreme, novac ili rad. Ako postane moguće da se anonimizovani podaci identifikuju, primenjivaće se ova Izjava o zaštiti privatnosti.

U većini slučajeva ove informacije prikupljamo neposredno od vas ili vašeg poslodavca koji ima poslovni odnos sa nama. Takođe možemo da pribavljamo informacije od preprodavca ili poslovnog partnera tako što ćemo otkupiti liste klijenata od marketinških agencija, na osnovu vašeg iskustva pregledanja na mreži, sa društvenih mreža kada se prijavite putem akreditiva ovih mreža i putem kolačića (videti naše Obaveštenje o kolačićima). Možete dobiti preciznije informacije o izvoru ličnih informacija trećih strana (ako postoji) tako što ćete nam se obratiti na adresu e-pošte navedenu u odeljku 9.

5. Vaš sadržaj

Možda ćete imati priliku da doprinesete sadržaju, uključujući fotografije ili komentare, na forumima, aplikacijama ili drugim digitalnim platformama na mreži kojima upravlja Kop BnB. Vaš sadržaj ne sme da bude štetan. Mora da poštuje prava i interese drugih. Potrebno je da pribavite pristanak pre deljenja tuđih podataka. Trebalo bi da budete oprezni pre deljenja informacija na forumima.

Sadržaj koji nam pružate mora da poštuje prava i interese drugih, uključujući njihovo pravo na zaštitu ličnih informacija i privatnosti. Ne sme da bude uvredljiv, nepristojan ili štetan na bilo koji način.

Ako nam pružite informacije o drugim licima, potvrđujete da ste pre toga pribavili njihov pristanak na obradu njihovih ličnih informacija, uključujući osetljive lične informacije i da ste ih obavestili o našem identitetu i svrsi (kako je utvrđeno iznad) u koju se njihove lične informacije obrađuju.

Iako Kop BnB teži da zaštiti vaše lične informacije, njihovo pružanje na deljenim forumima na mreži nije oslobođeno rizika. Ako objavljujete poruke, navodite interesovanje ili delite lične informacije, uključujući fotografije, na bilo kom forumu, društvenoj mreži, blogu ili drugom forumu te vrste, imajte na umu da drugi korisnici ovih foruma mogu da pročitaju, pregledaju, prikupe ili koriste bilo koje lične informacije koje prosledite i da one mogu da se iskoriste da bi se sa vama stupilo u kontakt, da bi vam se slale neželjene poruke ili u svrhu nad kojom ni vi ni Kop BnB nemate kontrolu. Kop BnB nije odgovoran za lične informacije koje izaberete da prosledite ovim forumima. Potrebno je da budete oprezni pre nego što odlučite da podelite informacije o sebi ili drugom licu.

6. Sa kim delimo lične podatke?

Lične podatke delimo sa zavisnim društvima kompanije Kop BnB i njihovim pružaocima usluga uključenim u naše aktivnosti, nadležnim regulatornim telima i organima i poslovnim sledbenicima.

Kop BnB je globalna grupa kompanija koje funkcionišu kao jedno. Timovi koji vas opslužuju mogu da rade za različita zavisna društva. Smatramo da je u našem opravdanom interesu, kao i u vašem interesu, da delimo vaše lične podatke sa onim zavisnim društvima kompanije Kop BnB za koja je neophodno da ih znaju da bi sproveli aktivnosti obrade podataka opisane u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti, na primer za upravljanje odnosom sa klijentima, podršku za prodaju ili proizvod, marketing, u svrhe razvoja proizvoda, usluga i digitalnog sadržaja, provere kvaliteta podataka ili u bezbednosne, regulatorne i svrhe usaglašenosti.

Koristimo pružaoce usluga da bismo sproveli aktivnosti obrade podataka i pružili vam naše proizvode, usluge i sadržaj na mreži. Ovi pružaoci usluga uključuju, između ostalog, pružaoce usluga objekata za hosting, informacionih sistema, marketinških agencija, IT podrške, usluga obezbeđenja, finansijskih usluga, špeditera koji isporučuju proizvode, spoljnih računovodstvenih kompanija, advokata i revizora.

Takođe delimo informacije kako sledi:
– U vezi sa pružanjem oglašavanja, možemo da delimo neke ograničene lične podatke (npr. identifikatore uređaja, identifikatore kolačića) sa platformama za kupovinu i prodaju oglasnog prostora ili agencijama koje upravljaju oglašavanjem na veb sajtovima i aplikacijama trećih strana na kojima možete da vidite reklame.

– Takođe možete da pristupite našem digitalnom sadržaju i/ili da se registrujete putem akreditiva za prijavljivanje veb sajtova trećih strana (kao što su Facebook i LinkedIn). Ako to učinite, moći ćemo da pristupimo nekim od vaših informacija koje ste registrovali na ovim društvenim mrežama da bismo vam pomogli tako što ćemo unapred popuniti obrazac za registraciju za digitalni sadržaj kompanije Kop BnB. Korišćenjem akreditiva za prijavljivanje ovih veb sajtova trećih strana, možete u isto vreme da obavestite svoje kontakte na ovim sajtovima da ste kreirali nalog kod Kop BnB. Da biste saznali više o informacijama koje su dostupne vašim kontaktima na ovim sajtovima i kako da ograničite njihovo saopštavanje, podstičemo vas da pročitate njihove odredbe korišćenja i smernice za privatnost.

– U slučaju da se prijavite na veb sajtove trećih strana koristeći Kop BnB akreditive za prijavljivanje, možemo da delimo vaše lične podatke sa izdavačima takvih veb sajtova trećih strana (kao što su vaše ime i prezime, specijalnost, zanimanje i adresa e-pošte, ali ne i vaši Kop BnB akreditivi za prijavljivanje). Pre prijavljivanja pomoću vaših Kop BnB akreditiva za prijavljivanje na takve veb sajtove trećih strana, pregledajte smernice za privatnost veb sajta treće strane. Ako je smernicama za privatnost tih veb sajtova trećih strana to dozvoljeno, možemo da primamo informacije o vašem korišćenju veb sajta treće strane koje zatim možemo da koristimo u skladu sa ovom Izjavom o zaštiti privatnosti.

– Kada se to zahteva zakonom ili sudskim nalogom ili da bi se zaštitila naša zakonska prava, obelodanićemo vaše lične podatke državnim agencijama, regulatornim i nadležnim organima.

– Na druge načine opisane u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti ili na koje ste na drugačiji način pristali.

– Zajedno sa drugim informacijama na takav način da vaš identitet ne može razumno da se utvrdi (na primer, statističke kompilacije).

Nećemo prodati niti iznajmiti vaše lične podatke trećoj strani bez vaše dozvole.

 

7. Kako štitimo vaše lične podatke?

Kop BnB poštuje opšte prihvaćena ključna načela za zaštitu podataka (pravičnost, ograničenje svrhe, kvalitet podataka, zadržavanje podataka, usaglašenost sa pravima pojedinca, bezbednost) i preduzima razumne mere za bezbednost ličnih podataka.

Kop BnB poštuje pravo i interes pojedinaca u pogledu privatnosti. Zavisna društva kompanije Kop BnB pridržavaće se sledećih načela pri obradi vaših ličnih podataka:

1. Obrađivaće lične podatke pošteno i zakonito.

2. Prikupljaće lične podatke u određene, opravdane svrhe i neće ih dalje obrađivati na načine koji nisu kompatibilni sa tim svrhama.

3. Prikupljaće lične podatke koji su relevantni i nisu prekomerni u svrhe za koje se prikupljaju i koriste. Možemo da anonimizujemo podatke ako je to izvodljivo i odgovarajuće u zavisnosti od prirode podataka i rizika povezanih sa namenskim upotrebama.

4. Održavaće tačne i, kada je to neophodno, ažurirane lične podatke. Preduzećemo razumne korake da bismo ispravili ili izbrisali podatke koji su netačni ili nepotpuni.

5. Zadržavaće lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe za koje su prikupljeni i obrađeni.

6. Obrađivaće lične podatke u skladu sa zakonskim pravima pojedinaca.

7. Preduzeće odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacione mere za sprečavanje neovlašćenog pristupa, nezakonite obrade i neovlašćenog ili slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja vaših ličnih podataka.

8. Prilikom obrade osetljivih ličnih podataka, obezbediće odgovarajuće obaveštavanje i saglasnost ili da obrada bude na drugi način u skladu sa važećim zakonima.

Sva zavisna društva Kop BnB moraju da obezbede usaglašenost sa gorenavedenim načelima.

Kompanija Kop BnB i njena zavisna društva posvećeni su preduzimanju komercijalno razumnih tehničkih, fizičkih i organizacionih mera za zaštitu ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, nezakonite obrade, slučajnog gubitka ili oštećenja i neovlašćenog uništavanja.

Nudimo mogućnost korišćenja bezbednog servera za naručivanje i pristup podacima u korisničkom nalogu. Primenjujemo mere kontrole pristupa za naše interne sisteme koji čuvaju lične podatke. Ovlašćenim korisnicima odobrava se pristup takvim sistemima putem korišćenja jedinstvenog identifikatora i lozinke. Naše osoblje može da pristupi ličnim informacijama isključivo u svrhu obavljanja svojih poslovnih dužnosti. Senzibilizujemo naše zaposlene u vezi sa pravilnom upotrebom ličnih podataka i rukovanjem njima. Od naših pružalaca usluga takođe se zahteva da održavaju bezbednosne mere slične našim.

Sprovodimo bezbednosne mere da bismo utvrdili identitet registrovanih korisnika da bi za ove korisnike mogla da se sprovedu odgovarajuća prava i ograničenja. Ako ste registrovani korisnik, koristimo korisnička imena i šifre da bismo izvršili vašu autentifikaciju. Vi ste odgovorni za održavanje bezbednosti vaših akreditiva za prijavljivanje.

Korišćenjem našeg digitalnog sadržaja ili pružanjem ličnih podataka nama, saglasni ste da možemo da komuniciramo sa vama elektronskim putem ili drugačije o povezanim pitanjima bezbednosti, privatnosti, korišćenja i upravljanja.Uprkos našim naporima da sprovedemo odgovarajuće bezbednosne mere, pregledanje na mreži sa sobom nosi neodvojive rizike i ne možemo da garantujemo da je oslobođeno rizika.

8. Veb sajtovi trećih strana i društvenih medija

Pročitajte smernice za privatnost veb sajtova trećih strana i veb sajtova društvenih medija i prilagodite postavke privatnosti onako kako smatrate odgovarajućim. Oni nisu obuhvaćeni ovom Izjavom o zaštiti privatnosti.

Sajtovi ili usluge kompanije Kop BnB mogu da sadrže veze ka aplikacijama, proizvodima, uslugama ili veb sajtovima trećih strana u svrhu veće praktičnosti i pružanja informacija. Ako pristupite tim vezama, napuštate sajt kompanije Kop BnB. Kop BnB ne kontroliše sajtove trećih strana kao ni njihove prakse u vezi sa privatnošću koje mogu da se razlikuju od praksi kompanije Kop BnB. Ne odobravamo niti dajemo izjave u vezi sa sajtovima trećih strana. Lični podaci koje izaberete da ustupite ili koje prikupe sajtovi trećih strana nisu obuhvaćeni Izjavom o zaštiti privatnosti kompanije Kop BnB. Podstičemo Vas da pregledate smernice za privatnost svih sajtova kojima pristupate pre nego što odobrite prikupljanje i korišćenje svojih ličnih podataka.

Takođe pružamo veze ka društvenim medijima koji vam omogućavaju da delite informacije sa svojim društvenim mrežama i da komunicirate sa kompanijom Kop BnB na različitim sajtovima društvenih medija. Vaše korišćenje ovih veza može da dovede do prikupljanja ili deljenja informacija o vama. Podstičemo vas da pregledate smernice za privatnost i postavke privatnosti sajtova društvenih medija sa kojima komunicirate da biste bili sigurni da razumete informacije koje mogu da se prikupljaju, koriste i dele od strane tih sajtova i da biste prilagodili ove postavke onako kako smatrate odgovarajućim.

9. Koja su vaša prava?

Možete da zahtevate pristup vašim ličnim podacima i da zahtevate da se izmene ili izbrišu ako nisu tačni. Uvek možete da podnesete prigovor u vezi sa direktnim marketingom.

Kop BnB će poštovati vaše pravo da pristupite svojim ličnim podacima i ispravite ih. Možete da pošaljete upite u vezi sa prirodom vaših ličnih podataka koje skladišti ili obrađuje bilo koji subjekat kompanije Kop BnB i dobićete pristup vašim ličnim podacima bez obzira na lokaciju na kojoj se podaci obrađuju ili skladište.

Ako su lični podaci netačni ili nepotpuni, možete da zahtevate da se izmene.

Zahtevi mogu da se pošalju na:admin@kopaonik-apartmani.com

Uvek imate pravo da podnesete prigovor u vezi sa našim marketinškim saopštenjima. Vaš prethodni pristanak traži se kada se to zahteva važećim zakonom. Da biste odbili saglasnost za e-poruke, jednostavno upotrebite funkciju koja se nalazi u dnu bilo koje e-poruke koju vam pošaljemo.

Odeljci specifični za zemlju mogu da dopunjuju ovaj odeljak.

10. Važne informacije za lica u EEP

Ako se nalazite u EEP, kompanija Kop BnB takođe poštuje posebne zahteve GDPR uredbe uključujući one koji se odnose na pravni osnov za obradu, prekogranični prenos podataka, automatizovano donošenje odluka i profilisanje, zadržavanje podataka, dodatna prava, potraživanja i kontakt podatke službenika za zaštitu podataka (SZP).

10.1 Korišćenje ličnih podataka je neophodno, u pogledu svrha navedenih u odeljku 3 iznad, da bi se, respektivno:

• Izvršio ugovor zaključen između kompanije Kop BnB i vas u kontekstu korišćenja naših proizvoda, usluga ili digitalnog sadržaja. Izvršenje ugovora obuhvata saznanje o tome ko ste vi i koja je vaša specijalnost, kao i komunikaciju sa vama u svrhu njegovog izvršenja. Takođe obuhvata odgovaranje na vaše zahteve za informacijama, podrškom, prijavama za posao, upravljanje vašim nalozima i vašim uključivanjem u naše programe i obezbeđivanje usaglašenosti sa odredbama i uslovima i ovom Izjavom o zaštiti privatnosti.

• Poštovale zakonske obaveze kojima podležemo. Na primer, obavezne poreske i računovodstvene obaveze ili ispunjavanje obaveza podnošenja i zahteva od strane nadležnih regulatornih organa.

• Kada je reč o:
• Anketama, neke se sprovode u našem opravdanom interesu jer se njima meri vaše zadovoljstvo uslugama koje ste zahtevali od nas. Za druge ankete tražićemo vaš pristanak. Uvek ćete imati mogućnost da ne odgovorite.

• Pružanju marketinških saopštenja i oglašavanju zasnovanom na interesovanju, ove aktivnosti koje sprovodimo mi i naša zavisna društva su u našem opravdanom interesu. Uvek ćemo vam pružiti mogućnost da odbijete saglasnost i, kada se to zahteva važećim zakonom, tražićemo vaš prethodni pristanak.

• Korišćenju podataka o lokaciji prenetih putem vašeg mobilnog uređaja, tražićemo vašu prethodnu saglasnost, kada se to zahteva važećim zakonom.

Takođe možemo da obrađujemo vaše lične podatke u svrhe naših opravdanih interesa pod uslovom da takva obrada ne ugrožava vaša prava i slobode, naročito da bismo:

• Zaštitili vas, nas ili druge od pretnji (kao što su bezbednosne pretnje ili prevara),

• Poštovali zakone koji važe za nas širom sveta,

• Poboljšali naše proizvode, usluge i digitalni sadržaj,

• Obavili profilisanje da bismo pružili ciljani sadržaj i interesovanja na osnovu oglašavanja

• Delili informacije između zavisnih društava i pružaoca usluga kompanije Kop BnB kako je opisano u odeljku 6.

• Razumeli i poboljšali naše aktivnosti na mreži, naše poslovanje, bazu klijenata i naše odnose generalno.

• Omogućili naše poslovanje ili upravljali njime, na primer u smislu kontrole kvaliteta i konsolidovanog izveštavanja

• Upravljali korporativnim transakcijama, kao što su spajanja ili akvizicije.

10.2 Da li će se lične informacije preneti u inostranstvo?

Budući da je Kop BnB globalna kompanija, timovi koji rade na ispunjavanju svrha obrade podataka mogu da imaju globalne ili uloge u višestrukim zemljama. Mogu da se nalaze bilo gde u svetu gde Kop BnB posluje, uključujući izvan Evropske unije, u zemljama koje nemaju podjednake standarde za zaštitu ličnih podataka kao zemlja u kojoj se nalazite. Takođe možemo da prenosimo podatke pružaocima usluga koji se nalaze izvan EU, uključujući Sjedinjene Američke Države. U slučaju da se za ove prenose podataka ne može zahtevati odluka o adekvatnosti od strane Evropske komisije, Kop BnB će obezbediti da budu usaglašeni sa važećim zakonskim zahtevima na primer izvršenjem standardnih ugovornih klauzula ili putem svojih Obavezujućih korporativnih pravila za prenose unutar grupe, kao kompanija koja upravlja podacima. Da biste pribavili više pojedinosti o ovim prenosima i, kada je to odgovarajuće, kopije važećih zaštitnih mehanizama koji su na snazi, možete se obratiti na:admin@kopaonik-apartmani.com

 

 

10.3 Da li koristimo profilisanje i vršimo automatizovano donošenje odluka u vezi sa vama?

Možemo da koristimo profilisanje da bismo vam pružili sadržaj na mreži za koji smatramo da odgovara vašim interesovanjima. Kombinujemo informacije o registraciji, kao što su vaša profesionalna specijalizacija i informacije o vašoj aktivnosti na mreži (tj. sadržaju za koji se čini da vam se najviše sviđa) da bismo vas bolje upoznali i pružili sadržaj na mreži koji odgovara vašem profilu.

Nećemo vršiti automatizovano donošenje odluka o vama koje mogu značajno da utiču na vas, osim ako (1) takva odluka je neophodna kao deo ugovora koji imamo sa vama, (2) imamo vašu izričitu saglasnost ili (3) se zakonom od nas ne zahteva da koristimo ovu tehnologiju. U tom slučaju, biće pruženo uredno obaveštenje.

10.4 Koliko dugo ć e se zadržati lični podaci?

Zadržaćemo vaše lične podatke onoliko dugo koliko su podaci neophodni za svrhe utvrđene u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti i tokom bilo kog dodatnog perioda koji može da se zahteva ili odobrava zakonom. Precizinije informacije date su u obaveštenjima o privatnosti koji važe za određeni digitalni sadržaj. Generalno, periodi zadržavanja podataka utvrđuju se uzimajući u obzir:

• Trajanje naše veze (npr. trajanje izvršenja ugovora, deaktivacija naloga, vaša opravdana potreba da budete prepoznati kada nam se obratite)

• Zakonske zahteve za zadržavanje podataka

• Zastarelost

Čuvamo podatke relevantnih klijenata tokom tri godine nakon isteka ugovora ili poslednjeg kontakta u marketinške svrhe, a kontakt podatke tokom tri godine nakon poslednjeg kontakta u iste svrhe.


10.5 Koja su vaša dodatna prava?

Osim prava navedenih u odeljku 9 iznad, možete da nas pitate da izbrišemo, ograničimo ili prilagodimo vaše lične podatke i možete podneti prigovor na korišćenje vaših ličnih podataka. Kada se obrada podataka zasniva na vašem pristanku, imate pravo da povučete saglasnost u bilo kom trenutku slanjem zahteva na sledeću adresu e-pošte:admin@kopaonik-apartmani.com. Za obradu neophodnu za sprovođenje ugovora ili zasnovanu na opravdanom interesu, možda nećemo moći da izađemo u susret vašem zahtevu da obustavimo obradu, ili ako to učinimo, to može da znači da više ne možete da pristupite uslugama ili sadržaju na mreži.


10.6 Kome da se obratim za pitanja i žalbe?

Pitanja ili komentari o praksama zaštite privatnosti kompanije Kop BnB ili ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti mogu se uputiti Službeniku za zaštitu podataka .

admin@kopaonik-apartmani.com

Direktor Kop BnB

Jovana Rajica 5e

11000 Beograd, Srbija

Ako smatrate da je kompanija Kop BnB obradila vaše lične podatke kršeći važeći zakon ili ovu Izjavu o zaštiti privatnosti, možete da podnesete žalbu koristeći kontakt podatke navedene iznad ili organu koji obavlja nadzor.

Obaveštenje o kolačićima.

Kolačić je delić informacije u obliku male tekstualne datoteke koja se smešta na čvrsti disk korisnika interneta. Kolačiće generiše stranica veb servera, što je u suštini računar koji funkcioniše kao veb sajt. Server postavlja informacije koje sadrži kolačić i server im može pristupiti svaki put kada korisnik poseti sajt. Kolačić može da definiše kao identifikaciona kartica korisnika interneta koja govori veb sajtu kada se korisnik vratio. Takođe možemo da koristimo druge slične tehnologije (npr. piksel oznake, veb monitori…) kada posećujete naše veb sajtove i koristite naše mobilne aplikacije koje traže informacije skladištene na vašem uređaju. U svrhe ovog obaveštenja, sve takve tehnologije nazivaju se „Kolačići“.

Korišćenje kolačića omogućava nam da vam pružimo određene funkcije i obezbeđuje nam informacije u vezi sa posetama veb sajta ili korišćenjem naših aplikacija. Takođe možemo da koristimo kolačiće da bismo sajtove i aplikacije učinili prilagođenijim korisniku. Većina pregledača automatski prihvata kolačiće, ali ne morate da ih prihvatite. Obično možete da promenite pregledač da biste sprečili prihvatanje i još uvek bi trebalo da možete da koristite većinu funkcija na sajtovima. Vaš mobilni uređaj takođe pruža alatke za upravljanje sposobnošću aplikacije da pristupa informacijama sadržanim u vašem terminalu.

Ako želite da obrišete kolačiće koji se već nalaze na Vašem računaru ili da ubuduće zaustavite prihvatanje kolačića, pogledajte stranicu pomoći svog pregledača klikom na „Pomoć“ u meniju pregledača.

Kolačići trećih strana za analitičku svrhu

 

Da bismo svojim posetiocima pružili bolju uslugu, merimo broj pregleda stranica, broj poseta, različite aktivnosti koje obavljaju posetioci našeg sajta, geolokaciju naših posetilaca i broj vraćanja posetilaca na sajt. U tu svrhu koristimo dve softverske alatke za analizu interneta:  Google Analytics..

 

Informacije o alatki Google Analytics

 

Ovaj veb sajt takođe koristi Google Analytics, uslugu za veb analitiku koju pruža kompanije Google,l Inc. („Google“). Google Analytics koristi „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se postavljaju na vaš računar, da bi pomogao veb sajtu da analizira kako korisnici koriste taj veb sajt. Podaci koje generiše kolačić o vašem korišćenju veb sajta prosleđuju se i skladište od strane kompanije Google na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama.

U slučaju da je omogućeno anonimizovanje IP adresa na ovom sajtu, vaša IP adresa biće skraćena na teritoriji država članica Evropske unije ili drugih ugovornih strana u Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima cela IP adresa biće najpre prosleđena serveru kompanije Google u SAD, a zatim skraćena tamo. IP anonimizovanje je omogućeno na ovom veb sajtu.

Google koristi ove informacije u ime operatera ovog veb sajta u svrhu procenjivanja vašeg korišćenja veb sajta, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na veb sajtu za njegove operatere i pružanje drugih usluga u vezi s aktivnostima na veb sajtu i korišćenjem interneta.

IP adrese koje pregledač prenese u okviru alatke Google Analytics neće biti povezane ni sa kojim drugim podacima koje čuva Google. Možete da odbijete korišćenje kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuće postavke u pregledaču, međutim, imajte u vidu da ako to uradite, možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog veb sajta. Takođe možete da odbijete saglasnost od praćenja od strane Google Analytics, što stupa na snagu od tog trenutka pa nadalje tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak pregledača za odbijanje saglasnost za Google Analytics za vaš trenutni pregledač.